ห้องงานต่างด้าว

                     1. รายงานการให้บริการผู้ป่วยนอก(OPD) ต่างด้าว (โรงพยาบาล)
                     2. รายงานการให้บริการผู้ป่วยใน(IPD) ต่างด้าว