ห้องงานต่างด้าว

                   1. รายงานการให้บริการผู้ป่วยนอก(OPD) ต่างด้าว (โรงพยาบาล)
                   2. รายงานการให้บริการผู้ป่วยใน(IPD) ต่างด้าว