ตัวชี้วัดปี 58 ระดับกระทรวง

                     2. ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
                     3. ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน