ตัวชี้วัดปี 58 ระดับกระทรวง

                   2. ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
                   3. ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน