ตัวชี้วัดปี 58 ระดับจังหวัด

                     1.ร้อยละเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว
                     2.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกน้อยกว่า <= 12 สัปดาห์
                     3.1 ร้อยละเด็กอายุ 18,30 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
                     5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน
                     13. ความชุกของภาวะอ้วนประชากร 15 ปีขึ้นไป
                     19.1 สัดส่วนผู้ป่วยนอก DM-HT มารับบริการในศสม.และรพ.สต. เทียบกับโรงพยาบาลแม่ข่าย
                     19.2 ร้อยละผู้ป่วยนอก DM-HT มารับบริการในศสม.และรพ.สต.มีผลควบคุม DM-HT ตามเกณฑ์
                     20.ร้อยละการใช้บริการของประชาชนในเขตรับผิดชอบที่มาใช้บริการ OPD ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ