ตัวชี้วัดปี 58 ระดับเขต

                     6. ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น 15-19 ปี
                     10.1 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี
                     10.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
                     11.1 อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคเบาหวานลดลง
                     11.2 อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคความดันโลหิตสูงลดลง
                     20.9 การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากประชาชนทุกกลุ่มวัย