ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559

                     ข้อ 3 เด็กนักเรียน (เด็กวัยเรียน อายุ 5-14 ปี) เริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10