ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560

                     ตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2560 บน HDC
                     ข้อ 3 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ) [ HDC ]
                     ข้อ 4 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี/สมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
                     ข้อ 6 ร้อยละเด็กวัยเรียน สูงดี/สมส่วน
                     ข้อ 8 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
                     ข้อ 10 ร้อยละของประชากรวันทำงาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
                     ข้อ 13 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ในกิจวัตรประจำวัน
                     ข้อ 18 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุ < 15 ปี [ HDC ]
                     ข้อ 20 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ [ HDC ]
                     ข้อ 20 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ [ HDC ]
                     ข้อ 32.1 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานคุมระดับน้ำตาลได้
                     ข้อ 32.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงคุมระดับความดันโลหิตได้
                     ข้อ 33 ร้อยละผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
                     ข้อ 36.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
                     ข้อ 36.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยนอกโรคโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ