ระบบรายงานห้องงานทันตสาธารณสุข

                   1. จำนวนข้อมูลแฟ้ม Dental รายเดือน
                   2. รายงานทันตกรรมจากระบบ HDC
                   3. ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก จาก HDC
                   4. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (KPI 60)
                   5. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-18 ปี ฟันดีไม่มีผุ
                   6. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-18 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free)
                   7. ร้อยละเด็กอายุ 6-7 ปี และ 11-12 ปี ที่มีฟันกรามแท้ซี่ ต้องเคลือบหลุมร่องฟัน
                   8. จำนวนประชากร นอก/ใน เขตที่ได้รับบริการสุขภาพช่องปาก+จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ
                   9. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-18 ปี ได้รับบริการส่งเสริมป้องกัน
                   10. ร้อยละผู้สูงอายุฟันดีไม่มีผุ
                   11. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝึกแปรงฟัน แบบลงมือปฏิบัติ และplaque control
                   12. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการทันตกรรม
                   13. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฟันดีไม่มีผุ