ระบบรายงานห้องงานทันตสาธารณสุข

                     1. จำนวนข้อมูลแฟ้ม Dental รายเดือน
                     2. รายงานทันตกรรมจากระบบ HDC
                     3. ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก จาก HDC
                     4. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (ใช้รายงานข้อ 5 เลือกกลุ่มอายุ 12 ปี)
                     5. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-18 ปี ฟันดีไม่มีผุ
                     6. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-18 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free)
                     7. ร้อยละเด็กอายุ 6-7 ปี และ 11-12 ปี ที่มีฟันกรามแท้ซี่ ต้องเคลือบหลุมร่องฟัน
                     8. จำนวนประชากร นอก/ใน เขตที่ได้รับบริการสุขภาพช่องปาก+จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ
                     9. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-18 ปี ได้รับบริการส่งเสริมป้องกัน
                     10. ร้อยละผู้สูงอายุฟันดีไม่มีผุ
                     11. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ ได้รับการฝึกแปรงฟัน แบบลงมือปฏิบัติ หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟัน แบบลงมือปฏิบัติ และplaque control
                     12. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการทันตกรรม
                     13. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฟันดีไม่มีผุ
                     14. ร้อยละผู้สูงอายุ ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง ได้รับบริการทันตกรรม
                     15. ร้อยละผู้สูงอายุ ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง ได้รับบริการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่
                     16. ร้อยละผู้สูงอายุติดสังคมติดบ้านติดเตียงได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control
                     17. ร้อยละกลุ่มเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์
                     18. ร้อยละกลุ่มเด็กอายุ 0-18 ปี ได้รับการฝึกแปรงฟัน แบบลงมือปฏิบัติ หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟัน แบบลงมือปฏิบัติ และplaque control
                     19. ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก
                     20. ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับบริการทันตกรรม