ระบบรายงานห้องงานแพทย์แผนไทย

                     1. การบริการหัตถการแพทย์แผนไทยทุกสิทธิ์
                     2. การจ่ายยาสมุนไพรรวมทุกสิทธิ์
                     3. รายงานแพทย์แผนไทยจาก HDC