ระบบรายงานห้องงานแพทย์แผนไทย

                   1. การบริการหัตถการแพทย์แผนไทยทุกสิทธิ์
                   2. การจ่ายยาสมุนไพรรวมทุกสิทธิ์
                   3. รายงานแพทย์แผนไทยจาก HDC
                   4. รายงานตรวจสอบเพื่อจัดสรรกองทุนแพทย์แผนไทย สปสช. ปี 60