ระบบรายงานห้องงาน RDU

                     ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา RDU จาก HDC