รายงานการนำเข้าข้อมูล  |   สถิติการส่งข้อมูล(รายสัปดาห์)  |   สถิติการส่งข้อมูล(รายเดือน)  |   ตรวจสอบจำนวนข้อมูล(รายเดือน) 

>> Download โปรแกรมส่ง 43 แฟ้ม <<
>>MySQL ODBC<<
( ขอรหัสปลด zip ผ่าน Web Mail สสจ. ที่ it@lbmoph.go.th )


ปีงบประมาณ :     อำเภอ :       

กรุณาระบุปีงบประมาณก่อนครับ