เดือนที่ใช้คำนวณอายุ :    ปี :    การอยู่อาศัย :                               
อำเภอ : ตำบล : หมู่บ้าน :   หรือ ระบุรหัสสถานพยาบาล