ระบบรายงานห้องงานส่งเสริมสุขภาพ

                     1. รายงานดัชนีมวลกาย และ ภาวะทุพโภชนาการ ในประชาชนลพบุรี
                     2. รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถนะความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน/ภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุ
                     3. รายงานการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้าผู้สูงอายุ
                     4. รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง(ภาวะสมองเสื่อม)ผู้สูงอายุ
                     5. รายงานการตรวจคัดกรองภาวะการกลั้นปัสสาวะ ผู้สูงอายุ
                     6. รายงานการตรวจคัดกรองภาวะข้อเข่าเสื่อม ผู้สูงอายุ
                     7. รายงานการตรวจคัดกรองภาวะหกล้ม ผู้สูงอายุ
                     8. รายงานการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุ
                     9. รายงานการตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ ผู้สูงอายุ
                     10. รายงานการตรวจคัดกรองสายตาระยะไกล ผู้สูงอายุ
                     11. รายงานการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อกระจก ผู้สูงอายุ
                     12. รายงานการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต้อหิน ผู้สูงอายุ
                     13. รายงานการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจอประสาทตาเสื่อม ผู้สูงอายุ
                     14. รายงานการตรวจคัดกรอง เบาหวาน-ความดันฯ ผู้สูงอายุ
                     15. รายงานการตรวจคัดรกรอง CVD Risk ผู้สูงอายุ
                     16. บริการวางแผนครอบครัวหญิงอายุ น้อยกว่า 20 ปี
                     17. จำนวนผู้พิการ 7 ประเภท จากฐานข้อมูล กท.พม.
                     18. จำนวนพระสงฆ์ในเขตรับผิดชอบ
                     19. รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถนะความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน/ภาวะพึ่งพิง พระสงฆ์