ระบบรายงานห้องงานโรคไม่ติดต่อ (NCD)

                   1. จำนวนผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
                   1.1 จำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
                   1.2 จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่
                   2. ผลงานการคัดกรอง เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
                   3. สรุปผลการคัดกรอง เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
                   4. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง(ในเขตรับผิดชอบ)
                   5. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่คุมระดับน้ำตาลได้ดี (เงื่อนไขปี 60)
                   6. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่คุมระดับความดันโลหิตได้ดี (เงื่อนไขปี 60)
                   7. รายงานจำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองจอประสาทตา
                   8. รายงานจำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้า
                   ------------------------------------------------------------------------------------
                   9. ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาไต (จาก HDC)
                   10. รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
                   11. รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วย CKD จากผู้ขึ้นทะเบียนโรคเบาหวาน+ความดันโลหิตสูง
                   12. รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วย CKD จากผู้ขึ้นทะเบียนโรคไต
                   13. รายงานผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
                   ------------------------------------------------------------------------------------
                   14. ผลงานการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหญิงไทยอายุ 30-60 ปี
                   15. ผลงานการคัดกรองเต้านมหญิงไทยอายุ 30-70 ปี
                   ------------------------------------------------------------------------------------
                   16. จำนวนผู้ป่วยบุหรี่สุราที่ได้รับการบำบัด