ระบบรายงานห้องงานโรคไม่ติดต่อ (NCD)

                     รายงานปิงปอง 7+1 สี โรคเบาหวาน
                     รายงานปิงปอง 7+1 สี โรคความดันโลหิตสูง
                     1. จำนวนผู้ป่วย เบาหวาน-ความดัน
                     1.1 จำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
                     1.2 จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่
                     2. ผลงานการคัดกรอง เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
                     3. สรุปผลการคัดกรอง เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
                     4. การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง(ในเขตรับผิดชอบ)
                     5. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่คุมระดับน้ำตาลได้ดี (เงื่อนไขปี 60)
                     6. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่คุมระดับความดันโลหิตได้ดี (เงื่อนไขปี 60)
                     7. รายงานจำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการคัดกรองจอประสาทตา
                     8. รายงานจำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้า
                     ------------------------------------------------------------------------------------
                     9. ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาไต (จาก HDC)
                     10. รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (จาก HDC)
                     10.1 รายงานจำนวนผู้ป่วย DM และ DM+HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง(ตรวจเลือดและปัสสาวะ)
                     10.2 รายงานจำนวนผู้ป่วย HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง(ตรวจเลือด)
                     11. รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วย CKD จากผู้ขึ้นทะเบียนโรคเบาหวาน+ความดันโลหิตสูง
                     12. รายงานสรุปจำนวนผู้ป่วย CKD จากผู้ขึ้นทะเบียนโรคไต
                     13. รายงานผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)
                     ------------------------------------------------------------------------------------
                     14. ผลงานการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหญิงไทยอายุ 30-60 ปี
                     15. ผลงานการคัดกรองเต้านมหญิงไทยอายุ 30-70 ปี
                     16. ผลงานการคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้
                     ------------------------------------------------------------------------------------
                     17. จำนวนผู้ป่วยบุหรี่สุราที่ได้รับการบำบัด
                     ------------------------------------------------------------------------------------
                     18. COPD อัตราเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง(ServiceBase)
                     19. COPD อัตราเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง(CommunityBase)
                     20. อัตราการเกิดการกาเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(ผู้ป่วยอายุ 40 ปีขึ้นไป) - HDC