ระบบรายงานห้องงานแม่และเด็ก จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม

                   เป้าหมายโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ 17-21 ก.ค. 2560
                   โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ (เป้าหมาย)
                   โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ (ผลงานจากแฟ้ม SpecialPP)
                   จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ (Community Base)
                   จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ (Service Base)
                   จำนวนหญิงตั้งครรภ์ ในเขตรับผิดชอบได้รับการเจาะ Hct. ครั้งแรก
                   จำนวนหญิงตั้งครรภ์ในเขต ที่มีค่า Hct. < 33 % จากการเจาะเลือดครั้งแรก
                   จำนวนหญิงตั้งครรภ์ในเขต ได้รับการเจาะ Hct. ครั้งที่ 2
                   จำนวนหญิงตั้งครรภ์ ที่มีค่า Hct. < 33 % จากการเจาะเลือดครั้งที่ 2
                   หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (Community Base)
                   หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (Service Base)
                   จำนวนหญิงตั้งครรภ์ ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
                   จำนวนมารดาคลอดบุตรเฉพาะในเขตรับผิดชอบ
                   จำนวนมารดาคลอดบุตร ที่มีอายุ 10- 14 ปี
                   จำนวนมารดาคลอดบุตร ที่มีอายุ 15-19 ปี
                   จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด
                   จำนวนมารดาหลังคลอด ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
                   จำนวนเด็กแรกเกิด ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
                   จำนวนเด็กเกิดไร้ชีพ
                   จำนวนเด็กเกิดมีชีพ
                   จำนวนเด็กเกิดมีชีพ น้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม
                   จำนวนเด็กเกิดมีชีพที่มีค่า Apgar Score ที่ 1 นาที น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7
                   จำนวนเด็กแรกเกิด ได้รับการเจาะ TSH
                   จำนวนทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือน ในเขตรับผิดชอบ
                   จำนวนทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือน ในเขตรับผิดชอบ กินนมแม่อย่างเดียว
                   จำนวนเด็กแรกเกิด-5 ปี ได้รับการประเมินภาวะโภชนการ
                   จำนวนเด็กที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน
                   จำนวนเด็กที่เริ่มอ้วนถึงอ้วน
                   จำนวนเด็กที่อยู่ในเกณฑ์ผอม
                   การประเมินภาวะเตี้ยใน เด็กแรกเกิด-5 ปี