ระบบรายงานห้องงานแม่และเด็ก จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม

                     1. เป้าหมายการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ 9,18,30,42 เดือน ให้ดูจาก Data Exchange
                     2. ผลการดำเนินการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ 9,18,30,42 เดือน (ผลงานจาก HDC)
                     3. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ (Community Base)
                     4. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ (Service Base)
                     5. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ ในเขตรับผิดชอบได้รับการเจาะ Hct. ครั้งแรก
                     6. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ในเขต ที่มีค่า Hct. < 33 % จากการเจาะเลือดครั้งแรก
                     7. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ในเขต ได้รับการเจาะ Hct. ครั้งที่ 2
                     8. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ ที่มีค่า Hct. < 33 % จากการเจาะเลือดครั้งที่ 2
                     9. หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ ชุดสิทธิประโยชน์ สปสช.
                     10. หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
                     11. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
                     12. จำนวนมารดาคลอดบุตรเฉพาะในเขตรับผิดชอบ
                     13. จำนวนมารดาคลอดบุตร ที่มีอายุ 10- 14 ปี
                     14. จำนวนมารดาคลอดบุตร ที่มีอายุ 15-19 ปี
                     15. จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด
                     16. จำนวนมารดาหลังคลอด ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
                     17. จำนวนเด็กแรกเกิด ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
                     18. จำนวนเด็กเกิดไร้ชีพ
                     19. จำนวนเด็กเกิดมีชีพ
                     20. จำนวนเด็กเกิดมีชีพ น้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม
                     21. จำนวนเด็กแรกเกิด ได้รับการเจาะ TSH
                     22. จำนวนทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือน ในเขตรับผิดชอบ กินนมแม่อย่างเดียว
                     23. จำนวนเด็กแรกเกิด-5 ปี ได้รับการประเมินภาวะโภชนการ
                     24. จำนวนเด็กที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน
                     25. จำนวนเด็กที่เริ่มอ้วนถึงอ้วน
                     26. จำนวนเด็กที่อยู่ในเกณฑ์ผอม
                     27. การประเมินภาวะเตี้ยใน เด็กแรกเกิด-5 ปี
                     28. ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี/สมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
                     29. ร้อยละเด็กวัยเรียน สูงดี/สมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ปี