ระบบรายงานห้องงานแม่และเด็ก จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม

                     ผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 5 ช่วงวัย 9-13 ก.ค. 2561
                     1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ (เป้าหมาย)
                     4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ (ผลงานจากแฟ้ม SpecialPP)
                     5. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ (Community Base)
                     6. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ (Service Base)
                     7. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ ในเขตรับผิดชอบได้รับการเจาะ Hct. ครั้งแรก
                     8. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ในเขต ที่มีค่า Hct. < 33 % จากการเจาะเลือดครั้งแรก
                     9. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ในเขต ได้รับการเจาะ Hct. ครั้งที่ 2
                     10. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ ที่มีค่า Hct. < 33 % จากการเจาะเลือดครั้งที่ 2
                     11. หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (Community Base)
                     12. หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (Service Base)
                     13. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
                     14. จำนวนมารดาคลอดบุตรเฉพาะในเขตรับผิดชอบ
                     15. จำนวนมารดาคลอดบุตร ที่มีอายุ 10- 14 ปี
                     16. จำนวนมารดาคลอดบุตร ที่มีอายุ 15-19 ปี
                     17. จำนวนมารดาผ่าท้องคลอด
                     18. จำนวนมารดาหลังคลอด ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
                     19. จำนวนเด็กแรกเกิด ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
                     20. จำนวนเด็กเกิดไร้ชีพ
                     21. จำนวนเด็กเกิดมีชีพ
                     22. จำนวนเด็กเกิดมีชีพ น้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม
                     23. จำนวนเด็กเกิดมีชีพที่มีค่า Apgar Score ที่ 1 นาที น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7
                     24. จำนวนเด็กแรกเกิด ได้รับการเจาะ TSH
                     25. จำนวนทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือน ในเขตรับผิดชอบ
                     26. จำนวนทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือน ในเขตรับผิดชอบ กินนมแม่อย่างเดียว
                     27. จำนวนเด็กแรกเกิด-5 ปี ได้รับการประเมินภาวะโภชนการ
                     28. จำนวนเด็กที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน
                     29. จำนวนเด็กที่เริ่มอ้วนถึงอ้วน
                     30. จำนวนเด็กที่อยู่ในเกณฑ์ผอม
                     31. การประเมินภาวะเตี้ยใน เด็กแรกเกิด-5 ปี
                     32. ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี/สมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
                     33. ร้อยละเด็กวัยเรียน สูงดี/สมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ปี