ระบบรายงานห้องงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI)

                     1. รายงานความครอบคลุมวัคซีนเด็กอายุครบ 1 ปี (VAC1)
                     2. รายงานความครอบคลุมวัคซีนเด็กอายุครบ 2 ปี (VAC2)
                     3. รายงานความครอบคลุมวัคซีนเด็กอายุครบ 3 ปี (VAC3)
                     4. รายงานความครอบคลุมวัคซีนเด็กอายุครบ 5 ปี (VAC5)
                     5. ผลงานการรณรงค์การฉีดวัคซีน คอตีบ บาดทะยัก (901)
                     6. ผลงานการรณรงค์การฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ (815)
                     7. ผลงานการให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)
                     8. รายงานความครอบคลุมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า