เกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว

                     1.1 ข้อ 2 บันทึกข้อมูลบริการให้เสร็จในวันเดียวกัน